เกี่ยวกับ CKAP

ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2527
ทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100
ที่ตั้งโรงงาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พื้นที่โรงงาน พื้นที่โรงงานงานกว่า 53 ไร่
จำนวนพนักงาน 310 คน
ศักยภาพการผลิต กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 70,000 ตันต่อปี
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร

ความมุ่งมั่น

วิสัยทัศ

ผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำเชื่อม” ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการบริการที่ดีเพื่อตอบสนองต่อความถึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ


สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยกับผู้บริโภค และการบริการที่เป็นเลิศ


ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตให้เป็นไป ตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า


พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานสูงสุด


ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม พร้อมกับร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน

จริยธรรมสำหรับพนักงาน

Download

ธุรกิจของบริษัท

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น รักษาคุณภาพสินค้า บริการ ร่วมกับบริหารจัดการ อย่างบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม

พัฒนาการของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหาร

รางวัลและความสำเร็จ

ด้านการตลาด
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practice )
Business Partner Award 2020
Consistent Exhibiting Good Quality Materials And Excellent Severvice In 2015
Tipco Award
Supplier Award 2020
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
Supplier Award 2018
FSSC GMP HACCP
ISO 9001 ISO 14001
THE ISLAMIC COMMITTEE OFFICE OF THAILAND
Green Industry
THAI KASHRUT SERVICES
QUALITY ASSURANCE
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มอก. 1170-2536   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Top