วัตถุดิบหลัก คือ มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง โดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์จึงได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กลูโคส ฟรุสโทส

เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตน้ำเชื่อม และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมันสำประหลัง ในการแปรรูปมันสำปะหลัง เพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลัง

ด้านรสชาติ สัมผัสหวาน นุ่ม ละมุ่น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อร่อยกลมกล่อม ด้านทางกายภาพ เป็นของเหลวสะดวกต่อการใช้งาน สีใส สามารถใช้ได้ในทุกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ

ไม่ตกผลึก น้ำเชื่อมเจ้าคุณเกษตรฯ ทนต่ออุณหภูมิได้ดี แม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง ประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานความร้อนในการต้มละลายน้ำตาล ประหยัดทรัพยากร เนื่องจากลดกระบวนการผลิตน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อม สะดวกต่อการจัดเก็บ สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง

High Fructose นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม สามารถใช้ทดแทนน้ำตาลได้ และให้รสชาติที่หวานกลมกล่อมกว่าน้ำตาล, Glucose จะนิยมใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ต้องการเนื้อสัมผัส และ mouth feel จะไม่ค่อยมีรสชาติหวานเมื่อเทียบกับ High Fructose, C-Nature น้ำเชื่อมที่ผสมระหว่าง High Fructose และ Glucose เพื่อให้ได้รสชาติหวานและเนื้อสัมผัส ทั้งนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องของ Total sugar , C-Half จะคล้ายกับ C-Nature แต่จะเติม sweetener เพื่อลด Total sugar จึงจะต้องระบุในฉลาก
Top