โครงการ CKAP อาสาร่วมพัฒนาชุมชน

admin ตุลาคม 18, 2564 1282

         เรานำ “กากและเปลือกมันสำปะหลัง” ที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการผลิต ปริมาณ 250 ตันต่อเดือนมาเป็นวัสดุปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง    บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ และโรงเพาะเห็ดอีก 4 โรงเรือน เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในองค์กร, โรงเรียน, โรงพยาบาลและชุมชนในท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆดังนี้ภาพกิจกรรมการปรับพื้นที่ ร่วมกับนักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือกิจกรรมแนะการปลูกการบำรุงรักษาแปลงสมุนไพรและแปลงผัก/พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน 
ภาพกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเพื่อน้อง

Top