โครงการลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

admin ตุลาคม 18, 2564 1624

        เราคำนึงถึงปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน  House Effect โดยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจนได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3และ Carbon Footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ในแต่ละผลิตภัณฑ์

    อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการผลิตเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือธุรกิจสีเขียว ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของภาครัฐ ในการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ไม่ใช่แค่ความหวานที่ถูกคัดสรรอย่างดี แต่เราคำนึงถึงทุกกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความมั่นคง ยั่งยืนต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไปTop