ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

admin มีนาคม 20, 2567 35

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว โดยการ

  • จ้างงานคนพิการทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน จำนวน 2 คน

  
 

  •  ให้ความช่วยเหลือทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ทำไร่ข้าวโพด  จำนวน 1 คน

Top