โครงการแปลงผักเพื่อน้อง

admin มีนาคม 20, 2567 25

ทำโครงการแปลง ผักสวนครัว โดยการปรับปรุงแปลงปลูกผักและปลูกพันธุ์ผักสวน ครัว เพื่อสร้าง แหล่งอาหารปลอดภัย ลดรายจ่าย ส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงบริษัท พร้อมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในด้านการปลูกผักสวนครัว และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการ ปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรง เรียนไปประกอบอาหาร กลางวันให้นักเรียน

  

  Top