ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeFlavored syrups
Product NameCARAMEL FLAVORED
DetailThe deliciously rich and complex flavor of Recommend Menu caramel has been used in baking and sweet treats for centuries and is as popular now as ever. With a warm dark-amber color and a luxurious flavor profile
Application Perfect match for all coffee, chocolate and cocktail applications, as well as being an excellent ingredient in cooking and baking.
Technical Data
ParametersSpecification
Csweet Caramel Syrup 20 ml.
Instant coffee2 tablespoons
Water, hot1/2 cups
cups milk, cold1/2 cups

Add: candy, to decorate 


บรรจุภัณฑ์

Top