ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

          น้ำทิ้งกว่า 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน


admin 18-ตุลาคม-2564 844

โครงการ CKAP อาสาร่วมพัฒนาชุมชน

         เรานำ “กากและเปลือกมันสำปะหลัง” ที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการผลิต ปริมาณ 250 ตันต่อเดือนมาเป็นวัสดุปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง    บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ และโรงเพาะเห็ดอีก 4 โรงเรือน เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในองค์กร, โรงเรียน, โรงพยาบาลและชุมชนในท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆดังนี้ภาพกิจกรรมการปรับพื้นที่ ร่วมกับนักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือกิจกรรมแนะการปลูกการบำรุงรักษาแปลงสมุนไพรและแปลงผัก/พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน 
ภาพกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเพื่อน้อง18-ตุลาคม-2564
771
0

โครงการนำของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

        เรามีการนำของเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล มาเป็นวัตถุดิบทดแทนสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริงจากการทดลอง โดยคิดค้นอัตราส่วนที่เหมาะสม และสามารถใช้งานอิฐบล็อคได้จริง
18-ตุลาคม-2564
701
0

โครงการลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

        เราคำนึงถึงปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน  House Effect โดยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจนได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3และ Carbon Footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ในแต่ละผลิตภัณฑ์

    อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการผลิตเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือธุรกิจสีเขียว ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของภาครัฐ ในการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ไม่ใช่แค่ความหวานที่ถูกคัดสรรอย่างดี แต่เราคำนึงถึงทุกกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความมั่นคง ยั่งยืนต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

18-ตุลาคม-2564
696
0
Top