ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

          น้ำทิ้งกว่า 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน


admin 18-ตุลาคม-2564 1784

โครงการ CKAP อาสาร่วมพัฒนาชุมชน

         เรานำ “กากและเปลือกมันสำปะหลัง” ที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการผลิต ปริมาณ 250 ตันต่อเดือนมาเป็นวัสดุปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง    บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ และโรงเพาะเห็ดอีก 4 โรงเรือน เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในองค์กร, โรงเรียน, โรงพยาบาลและชุมชนในท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆดังนี้ภาพกิจกรรมการปรับพื้นที่ ร่วมกับนักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือกิจกรรมแนะการปลูกการบำรุงรักษาแปลงสมุนไพรและแปลงผัก/พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน 
ภาพกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเพื่อน้อง18-ตุลาคม-2564
1419
0

โครงการนำของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

        เรามีการนำของเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล มาเป็นวัตถุดิบทดแทนสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริงจากการทดลอง โดยคิดค้นอัตราส่วนที่เหมาะสม และสามารถใช้งานอิฐบล็อคได้จริง
18-ตุลาคม-2564
1347
0

โครงการลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

        เราคำนึงถึงปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน  House Effect โดยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจนได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3และ Carbon Footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ในแต่ละผลิตภัณฑ์

    อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการผลิตเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือธุรกิจสีเขียว ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของภาครัฐ ในการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ไม่ใช่แค่ความหวานที่ถูกคัดสรรอย่างดี แต่เราคำนึงถึงทุกกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความมั่นคง ยั่งยืนต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

18-ตุลาคม-2564
1338
0

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว โดยการ

  • จ้างงานคนพิการทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน จำนวน 2 คน

  
 

  •  ให้ความช่วยเหลือทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ทำไร่ข้าวโพด  จำนวน 1 คน20-มีนาคม-2567
19
0

โครงการบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

พาพนักงานบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

      

  

  

20-มีนาคม-2567
20
0

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

1. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

 

ศูนย์การ ศึกษาพิเศษจังหวัด สระบุรี


หน่วยบริการแก่งคอยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี


2. กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตร**ให้กับเกษตรกร*

ในเรื่อง การ ใช้ by product ของบริษัท (ดินตะกอนจากบ่อบำบัด และเปลือกร่อน) เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูก

    

  


20-มีนาคม-2567
37
0

มอบจักรยานให้กับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย เนื่องในวันเด็ก รวม 25 คัน

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ได้มอบจักรยานให้กับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งหมด 25 คัน

     

  

  

20-มีนาคม-2567
22
3

โครงการแปลงผักเพื่อน้อง

ทำโครงการแปลง ผักสวนครัว โดยการปรับปรุงแปลงปลูกผักและปลูกพันธุ์ผักสวน ครัว เพื่อสร้าง แหล่งอาหารปลอดภัย ลดรายจ่าย ส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงบริษัท พร้อมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในด้านการปลูกผักสวนครัว และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการ ปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรง เรียนไปประกอบอาหาร กลางวันให้นักเรียน

  

  

20-มีนาคม-2567
14
0
Top